Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Aquabelgium Bv
Rue Leon Debelle 4 , 
7170 Bois d’Haine (RPR Mons)

info@aquabelgium.be
Tel:064/34.24.38 
Btw : BE 0841.511.820


 

Article 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Aquabelgium, een Bv met maatschappelijke zetel te Rue Leon Debelle 4, 7170 Bois d'Haine, BTW BE 0841.511.820, RPR Mons, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten aan te kopen in haar online winkel.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) wordt geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de online winkel AquaBelgium moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden en daarmee akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door AquaBelgium zijn aanvaard.


Article 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere door de Klant te betalen rechten of belastingen. Indien de prijs niet vooraf kan worden berekend, tonen wij de melding , op Aanvraag.

Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

De prijsopgave geldt uitsluitend voor de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijbehorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.


Article 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AquaBelgium bv niet. Aquabelgium is wat de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Aquabelgium is in geen geval aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of bezorgwijze, verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan op ieder moment door Aquabelgium worden aangepast of ingetrokken. Aquabelgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 


Article 4: Online aankopen


Aquabelgium heeft het recht een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 


Article 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de landen die SendCloud aanbiedt.

SendCloud is de slimme verzendoplossing voor e-commercebedrijven. Met SendCloud kunnen wij eenvoudig zendingen verwerken en versturen met diverse vervoerders zoals DHL, DPD, UPS en meer. Wij kunnen eenvoudig uw bestellingen importeren, met één klik verzendlabels printen en u gepersonaliseerde Track en Trace e-mails sturen. Daarnaast kun je als klant ook eenvoudig retouren aanmaken via het retourportaal van SendCloud.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling afgeleverd op de woonplaats van de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet door de Klant onverwijld aan Aquabelgium worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Aquabelgium werd geboden.


Article 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Aquabelgium tot volledige betaling door de Klant.

De Klant verbindt er zich toe om indien nodig derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Aquabelgium, bijvoorbeeld aan een ieder die beslag zou leggen op nog niet volledig betaalde goederen.


Article 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Aquabelgium.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van aankoop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Aquabelgium via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere opgestelde verklaring sturen via onze website aquabelgium.be. Indien de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de Klant hiervan onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen van de ontvangstbevestiging van zijn intrekking".

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, aan Aquabelgium Bv heeft meegedeeld, terugsturen of overhandigen aan Aquabelgium. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


• serviceovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst

• het leveren of ter beschikking stellen van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Aquabelgium geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

• de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

• de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

• de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

• de levering van goederen die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de onderneming geen invloed heeft;

• overeenkomsten waarbij de Klant Aquabelgium specifiek heeft verzocht hem te bezoeken voor het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud;

• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

• overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;

• het ter beschikking stellen van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, horeca- en vrijetijdsdiensten, als in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en op voorwaarde dat de Klant heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (bijvoorbeeld het downloaden van muziek, software) ;

• de overeenkomsten voor weddenschaps- en loterijdiensten.
 


Article 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen hebben consumenten wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Eventuele commerciële garanties doen geen afbreuk aan deze rechten.

Om een ​​beroep te kunnen doen op de garantie moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt geadviseerd de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn aangekocht en bij de Klant thuis worden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Aquabelgium en het artikel op zijn kosten terug te sturen naar Aquabelgium.

Indien een gebrek wordt ontdekt, dient de Klant Aquabelgium zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dient elk gebrek binnen 9 dagen na ontdekking ervan door de Klant te worden gemeld. Daarna vervalt ieder recht op reparatie of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ​​als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na 6 maanden na de datum van aankoop en, indien van toepassing, levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.


Article 9: Klantenservice


De klantendienst van Aquabelgium is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)64/34.24.38, per e-mail op info@aquabelgium.be of per post op het volgende adres Rue Leon Debelle 4,7170 Bois d'Haine. Eventuele klachten kunnen hier worden behandeld.


Article 10: Sancties bij niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Aquabelgium beschikt, is de Klant in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van rechtswege een rente van 10% per jaar verschuldigd op het onbetaalde bedrag vanaf de datum van de contractbreuk en zonder kennisgeving. Bovendien is de Klant wettelijk aansprakelijk en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het betrokken bedrag te betalen, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Aquabelgium zich het recht voor om artikelen terug te nemen die niet (volledig) betaald.
 


Article 11: Privacy


De verwerkingsverantwoordelijke, Aquabelgium, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven bij de verwerking van persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven etc.

U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquabelgium gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw gegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te corrigeren.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, Aquabelgium heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Aquabelgium houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina’s van de website in welke mate worden bezocht.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@aquabelgium.be


Article 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Article 13: Invloed op geldigheid - niet-verzaking


Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.

Het nalaten op gelijk welk moment door Aquabelgium om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af ​​te dwingen, of enig recht daarvan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Article 14: Wijzigingen in voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar uitdrukkelijk naar verwezen wordt en de algemene verkoopvoorwaarden van Aquabelgium. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Algemene Voorwaarden.


Article 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.


Article 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijk recht.

Bij juridische geschillen zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 


Appendix 1: Modelformulier voor herroeping

[dit moet worden doorgegeven als het herroepingsrecht van toepassing is]


Beste klant, u hoeft dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan [hier moet het bedrijf zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax- en e-mailadres invullen]:


Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroepen:


Besteld op (*)/ontvangen op (*):


Naam/namen consument(en):

Adres consument(en):


Handtekening consument(en) [alleen als dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


 

(*) Schrap wat niet van toepassing is, in bijlage 1